?

eko činnosti

Ide o investície do bioplynových staníc s anaeróbnou technológiou fermentácie pre spracovanie poľnohospodárskych materiálov s elektrickým výkonom 1 MW elektrickej energie na cielene pestované energetické plodiny a biologicky rozložiteľné odpady z produkcie poľnohospodárskeho družstva v blízkosti. Bioplynové stanice sú koncipované ako kontinuálne plnená stanica s anaeróbnou mezofilnou technológiou fermentácie a je zostavená zo silážnych žľabov, uzatvorených fermentov typu "kruh v kruhu" pre dvojstupňovú anaeróbnu fermentáciu, zo separátora stabilizovaného digestátu z bioplynovej stanice s rozdelením stabilizovaného digestátu po fermentácii na pevný separát a tekutý fugát, zo zbernej nádrže na tekutú časť fugátu, plynojemu na priebežné uskladňovanie bioplynu, ktorý je umiestnený na nádrži koncového skladu digestátu a z kogeneračnej jednotky umiestnenej v prevádzkovej budove. Zberná nádrž na hnojovicu a skládka na slamnatý hnoj sú vybodované zásobníky v blízkosti stanice. Získaný bioplyn je v kogeneračnej jednotke využívaný na výrobu:

  • elektrickej energie – el. energia bude celoročne dodávaná do distribučnej siete.
  • tepla, ktoré bude použité na technológiu sušenia dreva a zeleniny, na prevádzku poľnohospodárskej výroby a na prípravu teplej vody, alternatívne aj na vykurovanie budov v pôsobnosti samosprávy obce